Åpenhetsloven er kortnavnet på ”lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. Bakgrunnen med denne loven er å sikre at norske virksomheter tar helhetlig ansvar for sine verdikjeder, og løpende gjennomfører menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i disse.

I tråd med kravene i åpenhetsloven § 5 gjennomfører West Gruppen AS aktsomhetsvurderinger. Arbeidet er godt forankret, og tatt inn i våre interne regler og retningslinjer.

Etikk og etterlevelse

Vår evne til å skape verdier avhenger av at vi holder en høy etisk standard for å skape en tillitsbasert relasjon til våre medarbeidere, eiere, forretningspartnere og lokalsamfunn.

I all vår virksomhet vil vi rette oss etter gjeldende lover og forskrifter, opptre på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Vi skal utvise for eierstyring, selskapsledelse og respektere nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Vi vil føre en åpen dialog omkring disse spørsmålene, både internt og eksternt.

Menneskerettigheter, barne – og tvangsarbeid

Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og de ti prinsippene i FNs Global Compact.
Det er viktig for oss å arbeide mot alle ulovlige former for barnearbeid og mot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid i verdikjeden vår.

Mobbing, trakassering og trusler

Enhver form for diskriminering enten det er på grunn av kjønn, alder, rase, religion eller andre forhold, er noe West Gruppen AS tar avstand fra. Både arbeidsgiver og den enkelte ansatte har et felles ansvar for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet at vi behandler medarbeidere og samarbeidspartnere med respekt og verdighet.
Mobbing, herunder trakassering, plaging, utfrysning, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver eller annen utilbørlig opptreden, skal ikke forekomme og vil ikke bli tolerert. Slike holdninger/handlinger kan få konsekvenser for den enkeltes arbeidsforhold.

Helse og personlig sikkerhet

West Gruppen AS har en overordnet filosofi og målsetting innen helse, miljø og sikkerhet om at alle skader skal og kan unngås, det vil si en NULL FILOSOFI. Dette betyr ingen personskader, ingen materielle skader, ingen yrkesrelatert sykdom og ingen skade på miljøet. Alle aktiviteter skal utføres på en trygg og sikker måte, slik at ingen blir syke eller skadet i arbeidet og at det ikke voldes skade på miljø, utstyr, fasiliteter og materiell.

West Gruppen AS skal ha et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og faglig utvikling, gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold , godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og tjenester og oppfølging hvis noe går galt. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

West Gruppen AS ønsker å fremstå som en aktiv bidragsyter med hensyn til beskyttelse av ytre miljø, som oppnås gjennom effektive ordninger for avfallshåndtering og gjenvinning.

Anstendige arbeidsforhold

West Gruppen AS følger til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som regulerer ansettelses- og arbeidsforhold. Lønn reguleres etter tariffavtale.

Mangfold og likestilling

West Gruppen AS operer i en mannsdominerende bransje og det er derfor en skjev kjønnsbalanse blant våre ansatte. Vi jobber aktivt med å få kvinnelige søkere, da vi tror at en økt andel av kvinner vil kunne bidra positivt til resultatene og kvaliteten på leveransene våre og på arbeidsmiljøet vårt. Bedre kjønnsbalanse vil også kunne styrke omdømme til bedriften.

Integritet

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer i samsvar med gjeldende lovgivning, respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og retter seg etter de etiske standardene som er angitt i våre etiske retningslinjer når de arbeider for eller sammen med oss. Vi vil kun etablere eller endre på forretningsrelasjoner dersom disse relasjonene møter våre krav til integritet.